ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

3 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานแผนที่ภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศตำบลท่ายางประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว และได้มีการติดประกาศไว้ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง จึงขอประกาศให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ทราบโดยทั่วกัน
หากท่านเจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง สามารถนำเลขโฉนดที่ดินของท่านมายื่นแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องได้ที่ งานแผนที่ภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง โทร 086-3458882

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!