ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เฉพาะรายการที่มีการส่งแบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบรายบุคคล)

13 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ เทศบาลตำบลท่ายางได้ มีการติดประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เฉพาะรายการที่มีการส่งแบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบรายบุคคล) โดยติดประกาศ ไว้ ณ หน้าเทศบาลตำบลท่ายาง เป็นเวลาระยะ เวลา 30 วันโดยประมาณ ขอให้เจ้าของที่ดินและผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถตรวจสอบได้ ตามวันและในเวลาราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ประจำปี 2565
……………………………………………..
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมวด 4 ข้อ 23 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดงประเกท จำนวน ขนาดของที่ตินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชนในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายกรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ที่เทศบาลตำบลท่ายาง จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ท.ศ.2564

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!