แผ่นพับความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล  อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่กฎหมายจัดตั้ง  ยกเว้น  อบจ.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกจ้างที่อยู่ในเขตทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี (พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพื้นที่ที่มีน้ำ)  สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  และห้องชุดหรือแพที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด  (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และกำหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้  พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง