ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง