สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (แบบ สขร ๑)

12 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง