ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

6 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ