ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 ประเภท : การบริหารความเสี่ยง