คำถาม :

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการเว็บไซต์ระดับใด

ระดับ 5 (ดีมาก)
ระดับ 4 (ดี)
ระดับ 3 (ปานกลาง)
ระดับ 2 (พอใช้)
ระดับ 1 (ควรปรับปรุง)
ส่งคำตอบของคุณ