คำถาม :

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลท่ายางมากน้อยเพียงใด

ดีมาก (5 คะแนน)
ดี (4 คะแนน)
ปานกลาง (3 คะแนน)
พอใช้ (2 คะแนน)
ควรปรับปรุง (1 คะแนน)
ส่งคำตอบของคุณ