คำถาม :

ท่านต้องการให้ เทศบาลท่ายาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??

ระบบการไฟฟ้า
ระบบการประปา
ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการขยะ
ระบบเสียงตามสาย
ส่งคำตอบของคุณ