คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ศุภพล พรสมบูรณ์ศิริ