คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

นฤมล กิจพ่วงสุวรรณ (โทร.081-6964959)