ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่าย "สุข สนุก (ดี) ที่ท่ายาง"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                                      เทศบาลตำบลท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ขอเชิญประชาชนร่วมประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตำบลท่ายาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์  อัตลักษณ์   วิถีชีวิต  สถานที่สำคัญและเสน่ห์ของเมืองท่ายางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น  ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ   สำหรับรายละเอียด  มีดังนี้

1.หัวข้อการประกวด “สุข  สนุก (ดี) ที่ท่ายาง

2.ประเภทของการบันทึกภาพถ่า

     2.1 กล้องดิจิตอล

รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  10,000  บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล  6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 10  รางวัล ๆ ละ  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     2.2 สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)

                 รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท  พร้อมโล่รางวัล

                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

                รางวัลชมเชย  10  รางวัล ๆ ละ  500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.คุณสมบัติของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

- บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

4.กติกาและเงื่อนไขการประกวด

4.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง (ตามแผนที่แนบท้าย) เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) ตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวด 

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องบันทึกไฟล์ภาพ (.jpg) ใส่ซีดี ห้ามลดย่อขนาดไฟล์ พร้อมอัดขยายภาพ  ดังนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง